Japan, October 2004


Tour index
Tokyo
Kyoto & festivals
Hiroshima & Miyajima
Hakata/Fukuoka & Nagasaki
Okayama & Kurashiki
Tottori, Higashi-hama & Matsue
Kobe
Osaka

Nagasaki

(October 27)

Prev...                 Next...


Nagasaki, taken from the Glover Garden.

Nag