Japan, October 2004


Tour index
Tokyo
Kyoto & festivals
Hiroshima & Miyajima
Hakata/Fukuoka & Nagasaki
Okayama & Kurashiki
Tottori, Higashi-hama & Matsue
Kobe
Osaka

Tokyo

October 16-21

Prev...                 Next...


Asakusa: Flea market by the Sumida river.

Tok